3/17/2003

تاج زاده:البته به نظرمن نقش رهبري دراين زمينه(وقوع دوم خرداد) نقشي کليدي بوده است.چون ايشان چيزي راپذيرفته بودکه دوم خرداددرارتباط بان آن خلق شدوآن افزايش مشارکت مردم بود.ايشان متوجه بودکه اصل براي نظام چيزي جزافکارعمومي وحمايت مردمي نيست واگراين را ازدست بدهيم يعني سقوطواگراين راداشته باشيم امکان اين که بقيه اهرم ها به دست بيايد وجوددارد.
بامدادک:حالا بپا بقيه ی اهرم ها تو چشمتون نره!!!

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا