3/20/2003
معجون آريايي اسلامي:شونصد بارگفتيم بابااين ملت معجون آريايي اسلامي سرکشيده وسرازپانمي شناسدبه خرج کسي نمي رود که نمي رود.خوشبختانه طي يک ماه هردونمونه ي جنون آريايي اسلامي راديديم!!يکي کارناوال تاشورا ديگري حماقت چهارشنبه سوري!!البته همين جا پوزش مي خواهم ازهمه ي کساني که مبارزه راساده گرفته اند وگمان مي کنند هرچيزي که آخوندها با آن مخالف اند لابدچيزخوبي است وبايد زيرعلم اش سينه زد!!اما من نمي توانم چشم بپوشم ازچهره ي بينواي راننده ي تاکسي بدبختي که اراذل ميهن آريايي اسلامي روي شيشه جلوي ماشين اش ترقه که چه عرض کنم بمب انداخته اندوهم درآمد سگدويي يک ماه اش رابرباد داده اند هم خرج بيمارستان ودوري ازخانواده راشب عيدي تقديم اش کرده اند باعشق واحترام!!ديگرازبيماراني نمي گويم که سرسام گرفته انديادخترجواني که به خاطرشوخي جنون آميزفرومايگان رنگ ازروي باخته است ومثل بيدمي لرزد!!حماقت تاشوراوحماقت چهارشنبه سوري دو روي يک سکه است!!گيرم يکي آخوندپسندباشد وآن ديگري باب طبع طيف گسترده اي ازضدآخوندها!!اميدوارم مستي معجون آريايي اسلامي ازسراين ملت مادرمرده سرانجام بپرد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا