3/25/2003
کلهم باطل!! ازاول !!:سلام!!راستی سال نو مبارک!!سالی پايان يافت خوش بختانه زنده ايد وبدبختانه بايد سياه مشق هاي صدتايک غازمارابخوانيد(مي ميرم براي اين فروتني رياکارانه وخودزني آبااجدادي باشندگان ميهن آريايي اسلامي!!) خداوندمنان شماراصبرجميل دهاد!!براي آن که دانه پاشي مختصري کرده باشيم سال نورا با نامه ي دوست مي آغازيم آغازيدني!!!
نامه ي دوست:
بامداد جان
هميشه بيزار بودم از سياست به قول سهراب سپهري معتقد بودم :
جاي مردان سياسي بنشانيد درخت
كه هوا تازه شود

ولي با نهايت تاسف بي آن كه بخواهم و چون انسانم و مجبور به زندگي در جامعه و جامعه جدا نيست از سياست ،شعر سهراب نتوانست دورم كند از انديشيدن به سياست .
هدفم فقط مخالفت با جنگ بود وقتي در تظاهرات شركت مي كردم و مي كنم . ولي بودن در همين جمع و چندين ساعت نشستن دور هم و صحبت در همين زمينه دريچه حقايق را مي گشايد و مي بينيم چقدر ساده ايم اگر باور كنيم خيلي از مسايل ظاهري را .
مخالفت شديد اخير مردم با دستگاه هاي خبري اين جا به اين دليل است كه آن ها شديدا دارند ضد حقايق را بخورد مردم مي دهند . و خواندن اكثريت وبلاگ ها و نظرشان اين باور آن هارا تاييد مي كند ديگر به سي ان ان و مخصوصا فاكس نيوز كه دروغ گو تر است نگاه نمي كنم . ديگر باور دارم كه حكومت امريكا دمكراسي نيست و در حقيقت اليگارشي است با قدرت لابي گروپ در اتخاذ تصميم اين دولت و نمايندگانش در مورد اين جا و دنيا وقتي به جاي خبرگزاري ها به سي اس پان نگاه و گوش مي كني حقايق را از لابلاي سوال هاي مردم و جواب آن متخصصي كه حرفه اي دارد توضيح مي دهد مي فهمي .و آن وقت است كه مي بيني چه را حت مردم را به بازي گرفته اند
در غوغاي اين جنگ ناگهان دم خروس را از زير عباي جمهوري اسلامي مي بيني و ديگر قسم حضرت عباس شان حالت را بهم مي زند
ايران مي گويد فقط يك موشك اشتباهي خورد به انبار آبادان . در حالي كه پنتاگون غذر خواهي مي كند از پرتاب اشتباهي ۳ موشك به خاك ايران .
به دستور امريكا بود كه ايران نمي گذاشت نفتكش هاي حامل نفت عراق از راه آبي ايران استفاده كنند .
وقتي نمايندگان حقوق بشر مي آيند ايران ، بيشتر در هتل مي مانند تا رفتن به زندان ها و مصاحبه با زندانيان سياسي .وفقط با امير انتطام ها حرف مي زنند و بعد هم آب ها از آسياب مي افتد .
در گير و دار هارت و پورت داشتن انرژي هسته اي ، ايران به راحتي مي گويد داريم مركز اتمي نطنز و بوشهر را آماده مي كنيم و آب از آب تكان نمي خورد و به راحتي هم مي گويند بفرستيد نمايندگان تان را و باز ديد كنيد از هركجا كه مي خواهيد ( چون قبلا دور از چشم مردم به اين توافق رسيده بودند ).
و...و...و....
بله، بر خلاف مرگ بر امريكاهاي نماز جمعه ،دم خروس زنده باد امريكاي شان بد جوري پيداست . ايران تنها كشوري است كه تظاهرات ضد جنگ نگذاشته اجرا شود . عجيب نيست كه ۸ سال جنگ با صدام و كشته شدن آن همه جوان ايراني و موجي و شيميايي شدن شان فقط دستگاه لاريجاني را سخن گوي دروغ پردازي ها كند ؟
بله ،قول داده اند همكاري را زير پرده مرگ بر امريكا ادامه دهند به شرطي كه بمانند و كم كم آزادي هايي را هم به مردم بدهند .
و چه ساده اند مردم اگر بخواهند قسم حضرت عباس اين جماعت را باور كنند و در اين شرايط خوبي كه براي شان هست كنار بنشينند و فكر كنندكه بعد از افغانستان و عراق منجي ( امريكا )خودش حكومت را تهديد خواهد كرد و حمايت از مردم و ايران مي شود همان ايده ال ..
آیا اين قدر ساده انديش شده ايم كه حتي ۲۸ مرداد را هم از ياد برده ايم ؟آيا تاكنون ديده ايم از اين امامزاده معجزه اي در نقاط اشغالي اش در دنيا سربزند ؟ آيا وقتي خود امريكا مي گويد ما موشك را عوضي پرتاب كرده ايم حكومت اسلامي اين همه مي خواهد جانبش را بگيرد كه به دروغ ميگويد عراق اين كار را كرده ؟دلم گرفته از اين همه دروغ و دو رويي بامداد جان . دلم گرفته از اين همه خام كردن مردم .
-------
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا