3/25/2003
محمدکاظم سالمي(شاعر):خداوندنطفه اي رادرذهن شاعربه وديعت مي گذارد!!
بامدادک:يه بلاتشبيهي،چیزی بگو!!بی ادب!!
خبرنگار:خودشماجوانی کرده اید؟
اخوی رییس جمهور:دردوران دبستان همه ی کتاب های صمدبهرنگی راخوانده بودم
بامدادک:خلاف ات خیلی سنگینه اخوی!!آدم اخوي وپدرش آخوند باشه واون وقت صمدبهرنگي بخونه!!اي والله!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا