3/30/2003
جنگ نفت :صدا وسيماي ميهن آريايي اسلامي اسم جنگ درعراق راگذاشته جنگ سلطه ،عراقی ها هم یک اسم قلمبه سلمبه ی عربی برایش گذاشته اند وخود امريکايی ها هم یک اسمی گذاشته اند که درآن از واژه ی کنترل استفاده شده است .به هرحال اصل قضیه نفت است!!ديک چني که انگاراندکي دهن لق تر ازسايرهمپالگي هااست درگرماگرم تابستان پارسال گفته بود ايالات متحده ي امريکا نمي تواند اجازه دهد آدمي مانند صدام ومجهز به جنگ افزارهاي کشتارجمعي ۱۰ درصدذخاير نفت جهان رادردست داشته باشد.آقا بوشه باآن که هالوتر است انگاردهان اش چفت وبست استوارتري دارد آن واژه عزيز سه حرفي ازدهان اش بيرون نپريدولي ايشان هم درجايي گفته بودند«عراق نبايد برمنطقه اي بسيارمهم سيطره داشته باشد»
همه ي نهادهاي پژوهشي کمربسته ي سرمايه داري هم بارها اعلام کرده بودندکه براي برآورده سازي نيازفزاينده ي جهان سرمايه داري به انرژي ،افزايش استخراج نفت ازعراق اهميت فراواني دارد وايالات متحده ي که آقاي سرمايه داري جهاني است بايد براي رفع مشکل آستين بالا بزند.
حالا اگربه اميد خداعراق ازپادرآمد عروسي شرکت هاي آمريکايي است!!آقايان مي توانند صنعت نفت عراق رابازسازي کنند وقرادادهايي ببندندکه ازديربازنصيب رقباي فرانسوي آلماني وروسي مي شد(علت جلز و ولز دولت هاي رقيب نيز همين بوده است)

راستي مي دانيد ارتش امريکا درجنگ کنوني باعراق روزي چقدر نفت مصرف مي کند؟!!
ناقابل است !!! پانزده ميليون بشکه درروز(به گزارش نيويورک تايمز)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا