4/03/2003
دلفين ها ی ضدجنگ!!:دلفين هاي مين ياب ارتش امريکا ۴۸ ساعت پس ازورود به آب هاي عراق فلنگ رابستند وترجيح دادنددرکشتارمردم عراق، هم دست ارتش آزادي بخش!!!!!!!!!!!ايالات متحده ي امريکانباشند!!جالب اين جااست که ستوان دومي که مربي اين دلفين ها است براي شان نهست(غيبت) رد کرده است!!(دل آدم آشوب مي شود ازاين همه روحيه ي نظامي گري ابلهانه!!)
نظاميان امريکا که براي خوراک دادن وبهداشت اين دلفين ها سنگ تمام مي گذاشتندازنمک نشناسي شان حيران شده اند.جنابان دلفين ها دراولين ماموريت جنگي فراررابرقرارترجيح دادند ويک بارديگرثابت کردندعقل جانوربه ازآدميزاد است شايد هم دلفين ها ي خليج فارس زيرپاي شان نشسته باشند!!الله اعلم!!

پيش ازاين هم ارتش آزادي بخش !!!ايالات متحده درجنگ ويتنام نيزازدلفين به جاي فناوري هاي پيشرفته ي مين يابي استفاده کرده بود
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا