4/05/2003
نوشابه نخوريد وسيگارنکشيد!!:یکي انگارگفته بوداکنون دوابرقدرت درجهان وجوددارد:امريکا وافکارعمومي.به ويژه درمخالفت اخيرافکارعمومي باجنگ به خوبي توان مندي هايش آشکارشد گيريم که درنهايت نتوانست جلوي جنگ رابگيرد.
اکنون که جنگ درگرفته است مي توان شيوه هايي ديگري راهم آزمود.يکي ازاين شيوه ها تحريم کالاهاي امريکايي وانگليسي است که به خصوص ازدست خارج نشينان برمي آيد!!نبايد فراموش کرد که درآمد حاصل ازفروش کالاهاي مصرفي امريکايي وانگليسي به جيب جنگ افروزان هم مي رود وبه صورت بمب هاي چندتني برسرمردم عراق مي ريزد.نبايد فراموش کرد که شرکت هاي آمريکايي ازفروش کالاهاي خود نيرومي گيرند وسپس به جنايتکاراني مانند بوش کمک مي کنند.درمبارزات انتخاباتي امريکاشرکت هاي نوشابه سازي کوکاکولا و پپسي کولاهرکدام به ترتيب به جرج بوش ۶۱۰۰۰۰و۷۲۰۰۰۰دلارکمک کرده اند.شرکت سيگارسازي مالبرو۲۹۰۰۰۰۰دلارو شرکت هاي نفتي اکسون موبيل وشورن تکزاکو هرکدام به ترتيب ۱۲۰۰۰۰۰و۸۰۰۰۰۰دلاربه بوش کمک کرده اند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا