4/08/2003

سوت هاي شبانه!!!:مردم که مدتي است که به جنگ هاي زرگري راست وچپ حاکميت وقعي نمي گذارنداما بلواي جنگ هم به اين بي اعتنايي مردم دامن زده است.حال ميان اين بلبشويي که خاورميانه رافراگرفته جنگ لوايح دوگانه بين مجلس وشوراي نگهبان بالا گرفته است!!ازهمه خنده دارترواکنش اصلاح طلبان است که مراياد رهگذران شب مي اندازدکه براي کنارزدن ترس بلند بلندآوازمي خوانند ياسوت مي زنند!!آقايان براي اين که به خودشان دل وجراتي بدهندرا ه به راه زمزمه سرمي دهند که اين بار اگر شوراي نگهبان مخالفت کند کاررابه همه پرسي مي کشانيم!!واين حرف شان هم درواقع چيزي درمايه ي همان سوت زدن ها وآوازخواني هاي ترس خوردگان شب است!!مي گوييد نه ازشان بپرسيد اگرآقاباهمه پرسي مخالفت کرد چه مي کنيد چنان خفه خون مي گيرند که بيا وببين!!
تازه برفرض هم اين لوايح دردانه رابه توشيح شوراي گرانسنگ نگهبان هم رسانديدمگربرنامه اي داريدکه بااختيارات تازه به سرمنزل مقصودبرسانيد؟؟!!کدام است اين برنامه ها؟!!!حيف نيست انرژي نازنين تان رابه هرز مي دهيد!!به خدادنياارزش اين همه تقلارانداردبرويدسرهمان بساط ترياک کشي وخانم بازي که دم رابايد غنيمت شمرد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا