4/10/2003
بيست روزي که مايه ي ننگ بشريت بود: انگارجنگ درعراق پايان يافت.جنگ پلشتي که چيزي نبود مگرشکارانسان با به کارگيري فناوري پيشرفته(امريکا ازلحاظ جنگ افزار،سه نسل وازلحاظ فناوري ارتباطات ،چهارنسل پيش ترازعراق است!!).آيا مي توان فروريختن بمب خوشه اي روي مردم بي دفاع راازياد برد؟(هرترکش بمب خوشه اي ۷ميلي مترمي توانددرفولادرسوخ کند).آيا مي توان کشتار ناصريه رافرموش کرد؟(پل ناصريه به پل مرگ معروف شده است).آيامي توان بمب باران بازارهاي بغداد راازيادبرد؟(چهل کشته وبيش از۱۲۰ زخمي تنها دريک مورد) آيا مي توان ازيادبردکه ارتشيان امريکا درورودبه بغدادبه هرجنبنده اي شليک مي کردند؟(روزي بيش ازصدغيرنظامي دربغدادزخمي شده اند- به گزارش صليب سرخ) آيا مي توان محاصره ي بصره رافراموش کرد؟(۲۰روزبدون آب وبرق)
ازيادنبايد برداين همه جنايت که هنوزپيامدهاي اش آشکارنشده است تنهادر۲۰ روزرخ داده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا