4/12/2003
اندرحکايت پيش گويي ها:اين روزها اصلاح طلبان ميهن آريايي اسلامي سرنگوني خودکامه ي عراق رامهرتاييد سخنان گهرباربنيان گذارجمهور ي خودشان کرده اند !!چراکه مرادشان درجايي گفته بود«صدام بايد بره»(البته آقايان که دست درازي درويرايش ومميزي دارند به جاي «بايد بره »از«بايد برود» استفاده مي کنند!!) وبه روي مبارک شان هم نمي آورند که اين کارراهمان آمريکايي انجام داده است که به فرموده«غلطي نمي توانست بکند»!! وراه کربلا ازقدس گذشت ونه برعکس!!به هرحال انشاالله (باخوانش آخوندي!!ناف جنبان وخلط خراش!!)وقتي که ارتش آزاديبخش !!ايالات متحده درعراق مردم سالاري برقرارکرد(ازارتش انگلستان نام نمي برم چون به پرقباي کساني برمي خورد!!) بتوانيم ازحوزه ي علميه ي قم استاد پروازي بفرستيم به حوزه ي علميه ي نجف ودرآمد ارزي کشورراافزايش دهيم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا