4/16/2003
اي کاش من هم عراقي بودم!!:برخي استدلاليون مي گويندگفتن اين که جنگ درعراق برسرنفت بوده است ساده لوحانه ودلیل تراشی ابلهانه است!!کلاه خودتان راکه قاضي کنيد(نگوييد کلاه مان کجا بود؟!!ازيک جايي گيربياريد ديگه!!) مي بينيد راست مي گويند بي چاره ها!!اين جنگ برسرنفت، آب، جاده ،راه آهن ،تلفن ،بندر ودارو بوده است!!سردمداران ارتش آزاديبخش!!! ايالات متحده + انگلستان مي گويند دست کم شش ماه بايد خودشان حکومت عراق رادردست داشته باشند وواسطه پاسطه هم نمي پذيرند گيرم طرف شيعه ي نمازنخوان مسجد نديده اي مانند چلبي باشد يا هرپادوي ديگري.
آخرمي دانيد اين چشم آبي ها دل نازک اند نمي توانند مردم بي آب، بي خوراک ،بي دارو وبي برق عراق را به امان اوسا کريم رها کنند!!بايد چرخ بازسازي رابراي اين بيچاره ها راه انداخت!!(اين واژه ي بازسازي براي باشندگان ميهن آرياي اسلامي وبه ويژه مناطق جنگ زده بدجوري آشنااست!!چيزي است تو مايه هاي بخور بخورخيلي بخور!!)
عراق جنگ زده ي کنوني بهشتي است براي پياده سازي روياهاي نوليبرال هاي دوآتشه ي ينگه ي دنيا!!پيش به سوي خصوصي سازي کامل وبازارآزاد!!خوشا به سعادت عراقي ها!!هيچ نشده شرکت استيو دورينگ ايالات متحده ي امريکا با گرفتن ۸/۴ ميليون دلارناقابل بندر ام القصر شان را مي کند عين دسته ي گل!!شرکت هاي چند مليتي مي آيند براي شان پل مي سازند ،جاده درست مي کنند حتي براي شان کتاب درسي چاپ مي کنند!!تلفن همراه شان راهم شرکت کوالکوم راه اندازي مي کند اون هم چه تلفن همراهي تلفن همراه استاندارد سي دي ام اي که توي خود امريکا هست نه ازاين استاندارد به دردنخور جي اس ام که مردم جا هاي ديگردنيا استفاده مي کنند!!بازسازي آغازين عراق ۱۰۰ ميليارد دلار ناقابل خرج برمي دارد !!درعوض عراق مي شود بهشت برين(ب را باکسره نخوانيد!!!).ای خداعراقی هم نشدیم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا