4/17/2003
مرادثقفي:چرااصلاح طلبان حکومتي هربارميان مصالحه باکساني که آنان را به قدرت رسانده انديعني مردم ومصالحه بااقتدارگراياني که درمقابل اصلاحات ايستادگي مي کنندبالاخره دومي ها را به اولي ها ترجيح مي دهند؟يعني درنهايت هربارراي دهندگان به اصلاحات رابه صرف نظرازخواسته ها وآمال شان ودم برنياوردن دعوت مي کنند؟....اين همان خاطره ي جمعي است که آنان رابااقتدارگرايان پيوند مي دهد وهمان عاملي است که باعث مي شودمصالحه باآن اقليت برمصالحه بااکثريت راي دهندگان ترجيح داده شود.
بامدادک:منظورش آخور مشترکه!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا