4/21/2003
دبيرکل حزب الله لبنان:هيچ کشوري درخاورميانه به جزايران وهيچ گروهي به جزحزب الله نمي تواند دربرابرامريکا مقاومت کند.حزب ما به سوريه ياهيچ حزب لبناني ديگراعم ازملي يا چپ گرا دل نبسته بلکه تنها به خداي بزرگ متکي است وهمه ي اعضاي حزب بايد خودرابراي برقراري ارتباط باخدا آماده کنندتابتوانندباهرگونه تغييري درآينده رويارويي کنند.
بامدادک:عزيز جان پرمعلومه به کجادل بسته ايد!!اين امام زاده شفا نمي دهد برويد شوهرکنيد بيوه نمونيد!!راستي مواظب باشيد به لقاالله پرتاب نشويد!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا