4/24/2003
به ياد بيژن جزني:خانم کتايون آذرلي نامه ي سرگشاده اي به فرج سرکوهي نوشته است که متن کامل آن دراخبارروزآمده است.دربخشي ازنامه درباره ي زنده ياد بيژن جزني مي خوانيم:
آقاى فرج سرکوهى، بسيار پسنديده و قابل ارزش مى بود که حداقل تشريف مى برديد و
فقط يک مقاله ى کوچک و يا يک اعلاميه از آن دوران را، يعنى سه دهه ى پيش را از بيژن جزنى مطالعه مى کرديد تا امر بر شما مشبه گردد که اينچنين هم که مى گوييد نيست! نوشتن اعلاميه يا جزوه هاى سياسى، آنهم نه در اوراق يک دفتر و يا برگه هاى بلند و سفيد، بلکه در کاغذ روکش سيگار، اگر هيچ توفيرى در راه مبارزه با استبداد و بى عدالتى، و هيچ انگيزه و يا مقصدى را دنبال نکند و سرلوحه ى يک حرکت سياسى، آنهم در زندان نباشد، بى شک بيانگر اراده و راسخ بودن يک فرد متفکرى چون بيژن جزنى در مقابل عقايد سياسى خود خواهد بود. همين حرکت که از نظر شما (باب روز و قالبى) تلقى مى شود نشانگر اين هم هست که او تا چه اندازه به را ه و هدف فکرى خود پايبند بوده است و از چه اراده و نهاد شخصيتى مصممى برخوردار، به راه خويش چه باورى داشته است.



0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا