4/29/2003
دستم به دامن تان!!!:امروز ويرمان گرفته پا توي کفش کتابدار کنيم ازبس که اين کتاب لامصب تو چشم برو است!!کدوم کتاب؟!!الساعه خدمت تان عرض مي کنم!!کتاب مستطاب«دشمن شناسي ازديدگاه مقام معظم رهبري»
ترا به خدامي بينيد فقط همان نام اش آدم راشيفته مي کند!!پربرگ هم نيست!!هيچي۲۸ صفحه ي ناقابل!!من که سرتيرباکله رفتم راسته ي کتاب فروشي هاي روبروي دانشگاه!!اما دست ازپادرازتربرگشتم!!انگارخلايق ازماتيزترتشريف دارند!!همه ي کتاب فروشي ها تمام کرده بودند!!راسته ي کتابفروشي ها ي کريم خان هم همين بساط بود!!
از۱۱۸ شماره ناشرکتاب راگرفتم.انتشارات سطر(قم).ازبس شماره گيري کردم تمام انگشت هاي دست ها وپاهايم تاول زد!!به جان شما نباشد به جان خودم قسم حتي سرآخربه دماغم متوسل شدم!!امانشدکه نشدلامصب مدام اشغال بود!!
تصميم گرفتم ازطريق شابک کتاب ( ۰-۳-۹۴۲۵۳-۹۶۴ )واردعمل شوم شايد بتوانم ازطريق امام زاده اينترنتي، آمازوني، پامازوني به حاجتم برسم اما يادم آمدمن که کارت اعتباري معتباري ندارم!!ناچارم به خوانندگان خارج نشين اين صفحه متوسل شوم!!ترابه خدااگراين کتاب درفرنگ گيرمي آد برايم بفرستيد!!به خداتاآخرعمردعاتون مي کنم!!
اگرکسي درميهن آريايي اسلامي اين کتاب رادارد به ماقرض بدهدتاازروي اش رونويسي کنيم!!خداخيرتان بدهد!!نگذاريدناکام ازدنيابرويم!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا