4/07/2003
الويري(شهردارسابق تهران):براين باورم که شهردارموظف است هم زباله ي يک مسلمان راجمع آوري کند وهم زباله ي يک فرد بي دين را.
بامدادک: به اين مي گويند تسامح زباله اي !!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا