4/16/2003
رويارويي باامپراتوري:درشماره ي امروزياس نو سخن راني جالبي ازخانم آروندهاتيروي روشن فکر چپ گراي هندي دربرزيل چاپ شده است که خواندني است.سخن راني را محسن حکيمي ترجمه کرده است ودربخشي ازآن آمده است:

«استراتژي ما نبايد تنها رويارويي با امپراتوري باشدبلکه بايد آن را به محاصره درآوريم.بايد نگذاريم اکسيژن به اوبرسد.بايد شرمنده اش کنيم.بايدبه بادمسخره اش بگيريم باهنرمان ،باموسيقي مان، باادبيات مان ،باسماجت مان،باشادي مان ،باهوش وذکاوت مان،باسرسختي مطلق مان وباتوانايي مان براي بازگويي سرگذشت خودمان، سرگذشت هايي متفاوت باآن چه که دراثرشست وشوي مغزي باورکرده ايم.......... به يادداشته باشيم که مابسياريم وآنان اندک اند.نيازآن ها به ما بيش ازنيازما به آن ها است.دنيايي ديگرنه تنها ممکن است بلکه درراه است.دريک روزآرام صداي نفس کشيدن اش را مي توان شنيد»
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا