4/17/2003
دکترکوروش صفوی(زبان شناس):حساسيت هاي ايجاد شده درکشورمادرباره ي جنگ عراق افراطي است.اين جنگ ارتباطي به ماندارد.چراوقتي دربوسني چندين برابرتلفات انساني جنگ عراق واردآمدروزنامه ي همشهري صفحات ويژه چاپ نکرد؟حالا چه طورشده که اين همه دربرابرحمله به کشوري موضع مي گيريم که بيشترين خسارات وتلفات را به ما وارد آورده است؟بهتراست دراين موردنظرخانواده ي شهدا جانبازان واسراپرسيده شود!
بامدادک:دکترشدن چه آسان !!آدم شدن چه دشوار!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا