4/19/2003
ايرج حسابي (فرزند دکترحسابي):همين که مي خواهيم خودمان را نشان دهيم چهارتا کلمه ي شکسته بسته ي انگليسي قاطي حرف هاي مان مي کنيم که بگوييم باسواد شده ايم.ما پسرمان دوسال مي رود خارج برمي گردد وقتي به اومي گوييم علي جان چطوري؟مي گويد حالم خوب است مرسي!!خب زهرمار!!اين چه حرف زدن است؟...............هيجده سال پيش آقاي دکترحسابي يک تلفن موبايل طراحي کرده بود.......
بامدادک:زهرمار موبايل!!خناق مي گيري بگي تلفن همراه؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا