4/19/2003
آه اي زن ها!!!: اولين روزامسال که همه اومديم اداره يادت مياد؟!!اومدي اتاق اونا سال نو رو تبريک بگي.من هم اونجا بودم!!دستش روکه از قصددرازکرد طرفه کيبورد متوجه شدي؟!!نشدي؟!!تو ديگه چقدرسربه هوايي!!!دست بندشو نديدي؟!!اول صبح به همه مون نشونش داد!!ديدي که چه جوري حرف مي زنه!!اينو شاهين روزتحويل سال برام خريده!!چهارصدوپنجاه تومن!!گه خورده خودم ازنزديک زيروبالاشو ديدم!!ازاين الکي هاست که ظاهرکت وکلفتي داره اما از تو پوکه!!چهل پنج تومن هم نمي ارزه!!فوري رفتم به سيما و طاهره هم گفتم!!آبروشو بردم!!زنيکه نديد بديد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا