4/24/2003
خوب شد عراقي نشديم!!!:لابد مي گوييداين ديگه چقدربوقلمون صفت وملون تشريف داره!!ولي قسم به سرپنجه هاي مقتدراوسا کريم دست خودمان نيست!!اولش ازسرحسادت گفتيم اي کاش من هم عراقي بودم(به جان شماقسم اين هم ازروي سخن هيچ سيد اولادپيغمبري گرته برداري نشده بود!!) راستش رابخواهيد کف مان بريد وقتي ديديم عنقريب همسايگان ديواربه ديوارمان مي توانند مک دونالد سه اشکوبه بخورندوبراي سگ شان ازراه امام زاده اينترنت هات داگ سفارش بدهند وما هنوزبهترين تفريح مان کله پاچه خوردن توي باب همايون باشه واينترنت مان هنوزگازوييلي باشد که هات داگ سفارش دادن پيشکش حتي نتوانيم درست وحسابي با خودمان اينترنت کنيم!!!
وقتي که شنيدم حزب کمونيست عراق توي بغداددفتر زده است ونخستين روزنامه ي عراق پس ازهجوم دمکراسي به عراق رابا نام راه مردم درآورده است آن هم رايگان ،داغم داغ ترشد!!پيش خودم گفتم کمونيست عراقي هم نشديم!!
اما وقتي شنيدم حزب کمونيست عراق دربغدادراهپيمايي هم راه انداخت وشيعيان خوش غیرت هم آن را به هم زدنديک خرده ترس برم داشت!!پيش خودم گفتم حالا عراقي هم نشديم نشديم!!بالاخره آن ها برادران وخواهران ما هستند به آن ها خوش بگذره انگاربه ما خوش گذشته!!
چشم تون روزبدنبينه وقتي توي ماهپاره ديدم که اين برادران شيعه چه طور با قمه هاي آخته به جان کله هاي برهنه خودشان افتاده اندديگرحسابي ترسيدم وباچنان صداي بلندي گفتم خوب شدعراقي نشديم!!که زوجه نگاه عاقل اندرصفيه نثارمان کرد وبامدادک هم چند تا اوه اوه ششدانگ ومشتي!!
حالا هرکس اين رفقاي حزب کمونيست عراق رامي شناسد ازطرف من پيغام برساندشان که باباازخرشيطان بياييد پايين!!کساني که به کله ي خودشان رحم نمي کنند بي وبروبرگرد کله شمارادرچشم به هم زدني روي سينه تان مي گذارند!!به آساني آب خوردن!!حالا دفتروروزنامه نداشته باشیدچه می شودمی میريد؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا