4/28/2003
تاج زاده:امروزنه خطرراست ونه حتي خطرتهديدخارجي ديگرنمي تواند مردم را به صورت انبوه پاي صندوق راي بياوردامادرگذشته اين امکان به دلايل مختلف وجودداشت.امروزمردم قدروقيمت راي شان رادانسته اند وفقط باارائه ي راهکارها وتضمين عملي کردن آن ها مي توان مردم رابه راي دادن تشويق کرد.
بامدادک:چشات واشده يا واسه ات خبرآوردن؟!!

محمدعلي سجادي(کارگردان سينما):دردوره ي پس از دوم خردادهمه ي آن ها(سانسورچي هاي ارشاد) دوم خردادي شدند وشعارهاي دمکراتيک دادند!!
بامدادک:اي بابا اوسا کريم دم مرگ هم توبه رامي پذيرد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا