5/17/2003
گردش هاي بامدادکي!!:به هواخوري بردن بامدادک سبب مي شود هفته اي پنج شش باربا همان کالسکه ي عصاشوي کذايي گذارم به پارک هاي اطراف خانه مان بيفتد!!بامدادک تاب راچندان دوست نداردچون توي خانه براي اش تاب درست کرده ام.کاري ندارد !! ميله ي بارفيکس را ازفروشگاه لوازم ورزشي محله مي خري(فروشنده هم گمان مي کند تو گاوعليه السلام !!هستي ومخ ات را مي کند توي فرقان تا طرزنصب ميله ي بارفيکس رابرايت توضيح بدهد!!) بعدش هم الهي به اميد توميله ي بارفيکس راوصل مي کني به درگاه اتاق و تابي را که خاله جان براي بامدادک هديه آورده است ازميله آويزان مي کني!!(درتمام اين مدت هم طرف نعره مي زند وخودش رامي چسباند به پايت که سردربياوردداري چه کارمي کني!!).روي همين حساب بامدادک سه چهاربارکه توي پارک تاب خورد وچندبارگفت تا تا تا تا(به خيال خودش تاب تاب عباسي!!) چند نعره ي مشتي سرمي دهد که بياورمش پايين.(جرات داري نيارش پايين!!)آن وقت مي برمش بالاي سرسره تاچنددقيقه اي ازآن بالا نعره بزند وبه بچه هايي که مي آيند تاسربخورندنهيب بزندبدو!!بدو!!بدو!!
دراين گردش ها ،ناهم خواني چهره هاي کودکان وبزرگ سالان رافوري متوجه مي شوي!!بچه هادارندازشادي ذوق مرگ مي شوندبزرگ سالان همگي خسته وماتم زده اند.انگاردرميهن آريايي اسلامي شادي تنها با بي خيالي کودکانه تاب همسري دارد!!اندکي که عقل به کارافتادشادي وسرزندگي بايد برود پي کارش!!بدبختي اين جااست که بيشترمواقع بامدادک را به پارکي مي برم که روبروي زندان قصر است!!چون سايه گير است وتنها پارکي است دراطراف ما که کف پوش ويژه اي دارد . بچه ها زمين بخورندچيزي شان نمي شود!!اين زندان قصر هم شده براي ما قوزبالا قوز!!اکثرمادراني که به عيادت زندانيان خود مي آينددمي روي نيمکت هاي پارک استراحت مي کنندوبچه هاي شان هم سرگرم بازي مي شوند.به چهره ي اين زنان که نگاه مي کني غم دنيا روي سرت هوارمي شود!!چاره اي نداري جزآن که شش دانگ حواس ات را بدهي به نعره هاي بامدادک تا نبيني!!تا فراموش کني!!
خوش به حال بامدادک که اين چيزها را نمي بيند !!برگشتني ازکنارکارگراني که چشم به راه کارروزمزد درکنارخيابا ن چمباتمه زده اند مي گذريم بامدادک آن قدرنگاه شان مي کند که ازميان سبيل هاي دودگرفته اشان لب خند بزنند .با چشمان خسته اشان نگاهي هم به من مي اندازند که دارم کالسکه راهل مي دهم!!


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا