5/12/2003
بامدادک گردن کلفت ترمي شود!!!:ديشب که ازکاربه خانه برگشتم ديدم انگار اين مرتيکه بامدادک گردن کلفت ترشده است!!خوب که نگاه کردم ديدم موهاي اش راآلماني کوتاه کرده اند.براي همين انگارگنده تر شده بود!!باپدربزرگ اش رفته بود سلماني محل والهي به اميد تو به زلفان اش صفايي داده بود!!انگارترس پرس هم سرش نمي شده ودرتمام مدت هم درتکاپوي آن بوده است که ماشين اصلاح وقيچي راازدست طرف بقاپد!!پدرزن جان مي گفت سلماني محل چارشاخ وايستاده بودومي گفت اين مدل اش راديگرنديده بود!!
چندروز پيش هم برده بوديم اش دکتر .چنان جنجالي درمطب به راه انداخت که خانم دکترگفت اين ازآن بچه هايي است که ازديوارراست هم بالا مي رود خدابه دادتان برسد!!!مي گفت اگردرچهاردست وپارفتن ورزيده شده باشد به اين زودي ها روي دوپانخواهد ايستاد!!داشت به عيال دلداري مي داد مثلا!!ولي خداوکيلي اين بشرچنان چهاردست وپارافرزمي رود که آدم شاخ درمي آورد !!پله ها راسه تا يکي مي کند!!بي اغراق!!درمسيرصاف هم گاهي هرچهاردست وپاي اش توي هوااست !!درست مثل شخصيت هاي کارتوني!!
خدابه خيرکند!!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا