5/12/2003
رييس کل دادگستري تهران:اگرروزنامه اي به خدااهانت کند شمامي ايستيد که اهانت کند؟
بامدادک:مي نشينيم!!بعدش هم دهنش را صاف مي کنيم!!

سهيلا جلودارزاده(نماينده ي تهران):به دليل عدم اجراي قانون دربسياري ازکارخانه ها،شورای اسلامی کارهم که می توانند به عنوان مسکن عمل کنند تشکیل نمی شوند!!
بامدادک:این جور مسکن هارو دیگه باید بذارين درکوزه آبشو بخورين آبجی!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا