5/18/2003
سعيدحجاريان(معروف به صاايران،هرروزبهترازديروز!!):چرااصلاح طلبان بايد دستکش مخملين سفيد براي مشت آهنين باشند؟
بامدادک:همين صداقت ات منو کشته اخوي جان!!اگه مسيحي مي شدي چه اعترافاتي که نمي کردي!!!

نصرحامدابوزيد(عبدالکريم سروش عرب ها !!):وجود مجازاتي براي تغيير مذهب درمتني مانند قرآن طبيعي است.اما مجازاتي فوري براي آن ذکرنشده است.اين چنين مجازات هايي را فقه مطرح کرده وبه دين افزوده است.
بامدادک: الفرقي ندارد يا اخي !!درنهايت سرت رامي کنند زيرآب زيرآب کردني!!پشتک واروهاي ات مستدام!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا