5/18/2003
ارتش سرطان بخش امريکا!!!:حمودي عباس هيجده ماه بيشترندارد.سرطان خون گرفته است.تنها به خاطرآن که خانه اش دربصره بود واين شهر هم هدف بمب هايي قرارگرفته است که ارتش آزادي بخش ايالات متحده+انگلستان به کارگرفته اند بمب هايي حاوي اورانيوم ضعيف شده!!!عباس اکنون دربيمارستان کودکان بصره بستري است.
دکترالعلي پزشک متخصص سرطان وعضو کالج سلطنتي پزشکي انگلستان مي گويد:پيش ازجنگ درماه سه يا چهارنفر براثر سرطان مي مردند.اکنون اين رقم به ۳۰ تا۳۵ نفررسيده است.مرگ وميرناشي ازسرطان ۱۲ برابر شده است.برپايه ي بررسي هايي که انجام داده ايم درپنج سال آينده ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اين ناحيه سرطان خواهند گرفت.يعني نيمي ازجمعيت.اکثراقوام خودم سرطان گرفته انددرحالي که چنين سابقه اي درخانواده امان وجودنداشته است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا