9/07/2003
مرتضي نبوي(مديرمسئول روزنامه ي رسالت):بايد بينش صحيحي بيابيم که نه منجربه بي ديني شودونه سخت گيري باشد تانسل جوان ومردم عادي ازدين بيزارنشوند.

بامدادک: اخوي جان به گمانم يه خورده ديربه صرافتش افتاديد!!ازماگفتن!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا