9/08/2003
نگاه : چپ سنتي مي پندارد که طبقه ي کارگر به خاطرنقش ويژه اي که دارد تافته ي جدابافته است.بقيه گروه ها اززنان ودانشجويان بگير تا هواداران محيط زيست واقليت هاي قومي دنباله هايي بيش نيستند که بايد دم طبقه ي کارگررابگيرند وجلوبروند واگرخواست هاي خودرافراموش نمي کنند دست کم آن ها را به تعويق بياندازندچون انقلاب کارگران همه راآزاد خواهد کرد.
چنين نگاهي است که تنوع خواست ها وهويت هاي اجتماعي رابه رسميت نمي شناسد وبه آن ها توجهي ندارد.
چپ نو درپي تحميل يک و تنها يک هويت،يک نگرش يا يک پروژه نيست زيرا براين باورنيست که هيچ گروهي ازگروه هاي ديگربرترباشد.براي چپ نو گفت وگو وبه رسميت شناختن ناهمساني ها دربستربرابري اهميت دارد نه يک کاسه سازي وهمگن سازي.صداها ، شيوه ها ، نگرش ها وخواست ها هرچه بيشترباشدبهتراست.تکثرنه تنها بازدارنده نيست بلکه سرچشمه ي قدرت است.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا