9/09/2003
رييس مجلس خبرگان:سخني با عقلا داريم،عقلا توجه کنند که آيا صحيح است بشراين قدرباکينه زيست کندوبه کلي معنويت و دين راکناربگذارد؟اي عقلاي عالم آيا معنويت براي انسان لازم نيست؟آياخدابامخلوق خودکاري ندارد؟خبرگان انسان هاي باوجدان جاهل را دعوت مي کند اين قدرازمعنويت فاصله نگيرند وعاقبت خودراتصورکنند.

بامدادک: خبره جان تکليف راروشن کن داري باعقلا حرف مي زني يا جاهلان؟!!کي گفته اوساکريم با بندگان اش کاري ندارد؟فعلا که دهن همه رو صاف کرده!!خبره جان اگرکسي دربرابر اوسا کريم شورش نکند اوسا بايد درجهنم راتخته کند!!دلت مي آد؟!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا