9/13/2003
خالي بند اعظم:درسالگرد۱۱ سپتامبر بوش پسر براي سرکشي به ارتش آزدايبخش ايالات متحده باطياره راهي عراق مي شوداما ازبدروزگارهواپيماي اش درعراق سقوط مي کند.گروه تجسس به راه مي اندازند وسرانجام يک هفته پس ازسقوط لاشه ي هواپيما را دردشتي پيدا مي کنند .اما فقط لاشه ي هواپيما . نه جسدي نه پسدي!!ماموران تجسس به سراغ کشاورزعربي مي روند که صد متر آن ورترداشت به نخل هاي اش آب مي داد.کشاورز عرب مي گويدسانحه ي بدي بود خودم دفن شان کردم.
ماموران مي پرسند:يعني مي خواهي بگويي جناب رييس جمهورهم مرده بود؟
کشاورزعراقي پاسخ مي دهد:آره .البته خودش مي گفت نمرده اما من باورنکردم!!خودتان مي دانيد که چقدرخالي بنده!!!

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا