9/17/2003
خدا کندکاربه ترياک نکشد!!:انگاريكي از اين آخوندها سيگارراحرام اعلام کرده است.گفتم شايدجدبزرگوارش راخواب ديده است اما طرف جزو بام سپيدان!!! است وجدبزرگوارندارد.شايد هم ميرزاي شيرازي به خوابش آمده است.برخي هم مي گوينددرتجارت نان وآب دارسيگاردست زياد شده است که طرف چنين فتوايي داده است.درباره ي آزاد شدن واردات خودروهم همين رامي گويند.الله اعلم!!
اما به نظراين حقير(خيلي آخوندي شد!!)حرام کردن سيگار وسايرنشئه جات چيزي نيست جز نابودسازي وفاق ملي!!!اين ملت درهيچ چيزکه وفاق نداشته باشددرهمين يک قلم وفاق کامل دارند.اينجا ديگراختلافي نيست بين روشنفکرديني وعرفي،آخوندومكلا،پيروجوان،باسوادوبي سواد،زن ومرد...خفه شدم بقيه راخودتان بگوييد!!!
بنابراين اكنون كه دربرابر تهديد خارجي قرارداريم چنين كاري خدمت به استكبارجهاني است وموجوديت ملي ومذهبي ميهن آريايي اسلامي راهدف گرفته است.اين جورپيش برود لابد پس فردا ترياك را هم حرام مي كنند.اين يكي ديگر ستون فقرات وفاق ملي است!!يكي به داد موجوديت اين وطن مادرمرده برسد!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا