9/17/2003
رييس جمهور:حضورپرشورمردم درانتخابات مجلس نمايان گر شعورفراوان ملت است

بامدادک:سيدخندان عزيز!!ازاين هندونه ها بذارزيربغل عمه جون ات!!بي شعور وکم شعور هم آبا واجداد خودتن!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا