9/13/2003
آل احمد تک خال: نام آل احمد که مي آيد ياد آن جمله ي کذايي وستايش آميزش درباره شيخ فضل الله مي افتم.هرگزنتوانستم اين آدم رابه خاطر ستايش از آن آخوند سردرآخور استبداد درک کنم.۱۸ شهريورسالگردمرگ آل احمد بودوبرادرش جناب شمس آل احمد انگاربايکي ازاين روزنامه هاي فاشيست درباره ي برادرخدابيامرزش گفت وگوکرده بود.سعادت نداشتيم گفت وگوي اين بزرگواررابخوانيم اماعنوان مصاحبه راهم که ديديم کلي فيض برديم!!ايشان گفته اند که«يک موي جلال درتن هيچ کدام ازروشنفکرهاي کنوني نيست» .يکي نيست بگويد مردحسابي تو مگردر کون همه ي روشنفکران راديده اي؟شايد موي کذايي همان جا باشد!!!
گذشته ازشوخي!!! اين جناب جلال خان ازآن آدم هايي است که سردمداران ميهن آريايي اسللامي خيلي پزروشنفکري اش رامي دهند.البته حق هم دارندچون دربساط شان به اندازه ي انگشتان دست هم روشنفکرپيدانمي کني بنابراين کهنه کفش دربيابان نعمت خدااست!!اما همين جلال راهم نمي شودباهزارمن سريشم به حضرات چسباند.داش جلال عمرش آکنده ازسوتي دادن هاي غيرشرعي است ازخانم بازي وشرب خمر(ترا به خدا اصطلاح راببين!!) بگير تا مهمان اسراييل شدن!!(قابل توجه بهنود!!)
وقتي که صحبت اين کارهاي آل احمد مي شود جلزوولزحضرات ديدني است.براي مثال حضرت جلال الدين سادات آل احمد(به خدا نام واقعي اش همين است!!) دربهمن ماه ۱۳۴۱ به مدت ۱۷ روزبه همراه همسرش سيمين دانشور مهمان دولت اسراييل بود که دستاورد اين سفرهم مقاله ي «ولايت اسراييل» است(بعدازانقلاب نام اش راگذاشتند ولايت عزراييل!!).همين يک قلم سوتي چنان به حضرات گران آمده است که بيا وببين.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي(تکبير!!) درباره ي اين سوتي آل احمد مي گويد«اما آشنايي بيشترمن به وسيله وبه برکت مقاله ي ولايت اسراييل شدکه گله واعتراض من وخيلي ازجوان هاي اميدوارآن روزگار رابرانگيخت.آمدم تهران(البته نه اختصاصا براي اين کار) تلفني بااوتماس گرفتم ومريدانه اعتراض کردم.بااين که جواب درستي ندادند ازارادتم به اوچيزي کم نشد»( اين صفت مريدانه من يکي راکشته!!)
کاري نمي شود کرد به خاطر آن جمله ي کذايي درباره ي شيخ فضل الله وکتاب غربزدگي جناب آل احمد هم که شده بايد هواي اش رانگه داشت!!جالب اين است که خود آل احمد درنامه اي که به ساواک نوشته است درباره ي غربزدگي مي گويد:«...اگرقرارباشدبانظرخرده بيني درنوشته ي ديگران بنگريم هيچ کتابي خالي ازاشتباه وتندروي يا سهونيست و غربزدگي که اصلا کتاب نيست وجزوه اي است حقير البته که پر است ازاشتباه ها وندانم کاري ه وتندروي ها وسهوها...»
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا