9/17/2003
بامدادک وچهره ها: پس ازتجربه ي تلخ ياددادن نام شاملو به بامدادک که تبديل شد به شامبلو و رمزواژه اي براي يورش به کشوي نوارها!!رهبري برنامه آشناسازي بامدادک با بزرگان را خودم به عهده گرفتم وقرارشد ديگرعيال ازاين کارها انجام ندهد.براي اين کارعکس هاي چندتن ازبزرگان راکنارهم درقفسه هاي بالايي کتابخانه چيدم تادورازدسترس باشند.هربارکه طرف طبق معمول مي آمد به پاهايم مي چسبيد ومي گفت«بغل بغل بغل!!» بغل اش مي کردم وهربارکه ازجلوي کتابخانه ردمي شدم عکس ها رانشانش مي دادم ونام شان را مي گفتم.نتيجه ي کار بدنشد.الان به خوبي مي تواند هم نام شان رابگويد هم اگرنام ببري عکس رانشان ات مي دهد.تاالان نام سه نفررايادگرفته است:
۱)ارنستو (چه گوارا) که مي گويد اي نستو
۲)پوينده که بي کم وکاست مي گويد پوينده
۳)نيما که بازهم بي نقص تلفظ مي کند

مرحله ي بعدي مي خواهم مختاري و ميرزاده ي عشقي را يادش بدهم
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا