9/21/2003
داروي مصلحت نظام!!:بچه هاي مذهبي رامي توان به دودسته ي اصلي تقسيم کرد.يک دسته اشان اهل شوخي نيستندو لودگي را زشت وکاهنده ي ايمان مي شمارند.دسته‌ي ديگرشان اهل شوخي وبذله گويي اند ولي دوست ندارند شوخي به مسايل سياسي وبه ويژه ديني کشيده شود.دسته اولي ها که هيچ!!يعني هرگز نبايد پرتان به پرشان بخورد!!اما دسته دومي هارامي شود خيلي سربه سرشان بگذاري.يکي ازاين دسته دومي ها رادراداره خودمان داريم.شيفته حرف زدن وشوخي درباره ي مسائل کمربه پايين است.ولي کافي است تا مزه اي درباره سيد اولاد پيغمبري بپراني بي درنگ ترش مي کند ودرمي رود.
گيرندگي اش هم چندان خوب نيست.يعني دوزاري اش ديرمي افتد.ديروز آمد بالاي سرم.ديدم کاسه ي کج وکوله اي از جنس روي به دست اش گرفته است.ازاين کاسه هايي که کف شان کبره بسته ودرحمام ها توي شان واجبي(داروي مصلحت نظام!!) مي ريزند.نمي دانم توي اداره اين کاسه راازکجا گير آورده بود.زد روي شانه ام وگفت « اين کاسه رامي بيني ياد چي مي افتي؟» نيش اش تا بناگوش بازبود.معلوم بود که دوست دارد چه اززبان من بشنود.فوري گفتم«ياد سعيد امامي مي افتم!!».اولش متوجه نشد.گفتم که گيرندگي خوبي ندارد.اما همه که زدند زير خنده فهميد منظورم چيست.
خنده روي لبانش ماسيد.دمش راانداخت روي کول اش و دبرو که رفتي!!
خداوکيلي واجبي شمارا به ياد سعيد امامي نمي اندازد؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا