9/23/2003
امان از اکوان ديو هاي وطني!!: اکوان ديو که معرف حضورتان هست همان که همه ي کارها راوارونه انجام مي داد و شايد بتوان گفت مظهر برخورد واکنشي باشد. حالا حکايت فرمانروايان ميهن آريايي است.زبانم لال نمي خواهم بگويم ديوند(الله واعلم!!) اما اين خصلت اکوان ديو را تمام وکمال دارند!!مي گوييد نه نگاه کنيد به برخورد اخيرشان با عرفات مادرمرده.فراموش نکرده ايم که چه فحش ها به اين بيچاره ندادندوآدمي را که با سيداولادپيغمبرشان درسنوات نه چندان دوردرگوشي حرف مي زد ودل وقلوه بده بستان مي کرد داخل آدم ندانستند.اما به ناگهان عرفات مادرمرده دوباره شدگل سرسبد.سران ميهن آريايي اسلامي راه به راه تلفن مي زنند به چريک بازنشسته ي فلسطين که هم اعلام حمايت کنند هم مشت دندان شکن بزنند بردهان استکبار.حالا داستان چيست امريکا قطعنامه اي درسازمان ملل راوتو کرده است که درآن به اسراييل هشدارداده شده بود فکر ترور يا تبعيد عرفات را به مخيله اش راه ندهد.اين گونه بود که رگ استکبارستيزي حضرات جنبيد وفراموش کردن که تا همين چند هفته پيش محل سگ هم به حضرت عرفات نمي گذاشتند.اميدوارم عرفات راشهيد نکنند وگرنه مي ريم که داشته باشيم(به قول مجريان لاريجاني) سه روزعزاي عمومي را!!
خودمان اين يانکي ها عجب پفيوزهايي هستند درطول حيات ۵۸ ساله ي سازمان ملل ۷۷ بارازحق وتوي خودشان استفاده کرده اند که ۳۶ بارآن به خاطر گل روي اسراييل بوده است.اما اين بارديگر به راستي شورش رادرآورده اندچراغ سبز دادن به اسراييل براي ترور وتبعيد کردن آن هم درروزروشن!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا