9/25/2003
محسن رضایی:قبل ازانقلاب اگرفردی حرفی حتی به صورت کنایه درمورد مقام اول کشورمی زددستگیرمی شدوموردبرخوردهای تندوتیزقرارمی گرفت ولی اکنون شرایط بازتر وجوددارد.
بامدادک:مصلحت جان یعنی الان میشه گفت بالای چشم آقا ابرو است؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا