9/27/2003
به ياد ادواردسعيد و پابلونرودا :ادواردسعيد يكي ازبرجسته ترين انديش مندان جهان پس ازسال ها دست وپنجه نرم كردن با بيماري سرطان خون چشم ازجهان فروبست.جهانيان برندگي انديشه اش درحوزه ي تحليل انتقادي مناقشه ي فلسطين / اسراييل وساير گره هاي خاورميانه را فراموش نخواهند كرد.ازسويي به خاطر انتقادهاي بي رحمانه اش ازجهان بيني صهيونيسم ونگرش ن‍‍ژادپرستانه ي حکومت اسراييل به ناروا يهودي ستيزش خواندند وازسويي ديگر به خاطر حق موجوديت قايل شدن براي يهوديان بازهم به ناروا سازش کارش خواندند.ادوارد سعيد درنوشته هاي اش به خوبي شکل بندي هاي جديد امپرياليسم رامورد واکاوي قرارداده است ومرگ او سبب شد تا روشن انديشان وسکولارهاي جهان دوستي راستين راازدست بدهند.

سرطان خون در۲۳ سپتامبر۳۰ سال پيش نيز چراغ عمريکي ازبهترين انسان هاي روي زمين راخاموش کرد.پابلونرودا شاعروکمونيست شيليايي درسال ۱۹۷۳ هنگامي که هنوزدربازداشت پينوشه ديکتاتورشيلي به سر مي برد براثراين بيماري چشم ازجهان فروبست.نرودادرسال ۱۹۰۴ درشيلي به دنيا آمد،باشعله ورشدن جنگ داخلي دراسپانيا درسال ۱۹۳۷ به جمهوري خواهان پيوست،به عضويت حزب کمونيست شيلي درآمد ودرسال ۱۹۷۱ برنده ي جايزه ي نوبل ادبيات شد.شعرهاي نرودا به ويژه شعرهاي عاشقانه اش ازجمله زيباترين شعرهاي فرهنگ بشري است:

نان ونفس رانمي خواهم
لبخند دلپذير توکافي است
ازمن بگير
نان ونفس را
نوروزوبهاروهنوزرا
اما لبخنددلپذيرت را نه !
چراکه خواهم مرد

0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا