10/30/2003
این همه تنوع؟!!!:دراین ماه مبارک تکلیف دوگروه جماعت روشن است یکی گروهی که می خواهند باسرکوب معده به تعالی برسند ودیگری گمراهانی چون من که با اوساکریم لج بازی می کنند ودرماه مبارک اشتها ی شان به اژدها تبدیل می شود.اما یک گروه دیگرهم هستند که برای لاغرشدن روزه می گیرند ووگرنه به هیچ چیز اعتقادندارند.این گروه ازهمه جالب ترندیعنی ازآب هم کره می گیرند.ازخودشان بپرسی می گوینددراین ماه که آب خوش ازگلوی آدم نمی گذارندپایین برود پس بهترین فرصت است برای وزن کم کردن.این همه فرصت طلبی نوبره والله.حالا من اگرمذهبی هم بودم ازلج حضرات ماه دیگری غیر ازماه رمضان روزه می گرفتم!!!راستی گروه چهارمی هم وجود دارد.دیروز یکی شان را دیدم.مهندس پتروشیمی است.روزه می گیرد اما نمازنمی خواند!!گفتم مرد حسابی روزه که می گیری نماز هم بخوان!!گفت بابا روزه یک ماه می گیری تموم می شه می ره پی کارش اما نماز که تمومی نداره!!!گفتم بابا تو دیگه کی هستی!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا