10/04/2003
شاهکارتبليغ:نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معروف به ناجا به مناسبت روزخودش شهررا پر از تبليغات کرده است(راستي اين روز را به ذوب شدگان درولايت تبريک مي گويم!!الله مع الصابرين!!).لابد مي گوييد به ما چه!!راست هم مي گوييد به ما چه؟!!آها يادم آمددرست دروسط يکي ازاين تبليغات پارچه اي يعني درست وسط کلي آيه وپايه واتکال و پتکال!! عکس دو فروند بنز الگانس راهم انداخته اند!!گمان نکنم خود مرحوم بنز هم به خواب مي ديد که اين گونه مفت ومجاني مشنگ هايي درجايي پيداشوند براي خودروي توليدي شان تبليغات کنند.خدا به مسئول روابط عمومي ناجا دو مثقال عقل بدهد!!
ديوانه ها دست کم برويدباشرکت بنزمذاکره اي پذاکره اي بکنيدشايد دوزار گيرتان بيايد وبگذاريدکنارپول نفت و بلمبانيد!!مذاکره کرده ايد؟ آه ببخشيد!!شب بود سبيل تان رانديديم!!پول هم گرفتيد؟ کوفت تان بشود!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا