10/07/2003
چيستان:مي دانيد « ميندازه ي اقي» يعني چي؟!!به مغزتان فشارنياوريد خودم مي گويم!!اين مرتيکه بامدادک به ميرزاده ي عشقي مي گويد ميندازه ي اقي!! بيچاره ميرزاده ي عشقي!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا