10/05/2003
رييس دادگستري خراسان:وقتي درجامعه ۸۷درصدثروت دراختيار۱۳درصدجامعه باشدو۸۷درصدمردم تنها ۱۳درصدثروت رادراختيارداشته باشندجرايم زيادترهم خواهدشد.

بامدادک:فداي سرت!!عدالت علوي راعشق است!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا