10/07/2003
اصلاح طلبان و بي خوابي هاي شب امتحان:ياددوران دانشجويي به خير!! تمام نيم‌سال تحصيلي را به يللي و تللي مي گذرانديم(خيابان نوردي،كتاب نوردي،سينمانوردي ......) تاشب امتحان مي رسيد.شب هاي امتحان درخانه هاي دانشجويي وخوابگاه ها غلغله اي بود.همه تا صبح مي نشستيم وخرخواني مي کرديم.زيرچشم ها کبودبود وسرهمانند کوه برگردن سنگيني مي کرد.اين همه تاوان چند ماه بي خيالي طي کردن بود.حالا حکايت اصلاح طلبان است گمان کرده اند که صحنه ي امتحان اجتماع مثل صحنه ي امتحان دانشگاه هاي تخمي ميهن آريايي اسلامي است.چندين سال را خوش چريده اند ومي خواهند چند ماهه نمره ي قبولي بگيرند.چسبيده اند به پشتک واروهاي سياسي مثل روزه ي سياسي(بخوان روضه ي سياسي) وعقل جمعي را کشک شمرده اند.خودشان گه گيجه گرفته اند گمان مي کنند مردم هم گه گيجه گرفته اند.يکي نيست بگويد بي نوايان شما اگرتاقيامت هم وقت داشته باشيدنمي توانيدکاري انجام دهيد.مي توانيد ساختارسياسي نظام(آه که اين واژه چه اندازه پلشت است!!) را موردنقدقراردهيد؟مي توانيدفاصله ي۱۳۶۰ تا۱۳۷۰ راموردنقدقراردهيد؟چراراه دوري برويم جرات داريد به دفاع مقدس بگوييدجنگ؟!!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا