10/11/2003
آيت الله منتظري: بارها گفته ام که پيامبراسلام(ص) وامام علي(ع) دردوران حاکميت خويش حتي يک زنداني سياسي نداشتند
بامدادک: بابا اين دست راستي راست مي گن ساده لوحي که ديگه شاخ ودم نداره!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا