10/13/2003
اگرجهان دهکده ي ۱۰۰ نفري مي بود!!:اگرمي توانستيم اين جهان درندشت رابچلانيم وازآن دهکده اي با۱۰۰ نفرجمعيت دربياوريم نتايج جالبي به دست مي آيد.آن وقت درچنين جهاني:

* ايالات متحده ي امريکا ۶نفرجمعيت مي داشت و۵۶ درصد ثروت جهان.
* آسيا ۵۶ نفر واروپا ۲۱ نفرجمعيت مي داشت.
* آفريقا ۸ نفر وآمريکاي بدون ايالات متحده ۱۴نفرجمعيت مي داشت.
* ۷۰ نفر بي سواد و۵۰ نفردچارسوء تغذيه مي بودند.
* ۸۰ نفرهم بدون مسکن درست وحسابي مي بودند.
* ۱ نفرهم داراي تحصيلات دانشگاهي ورايانه ي شخصي مي بود!!


حالا فهميديد اين جهان که درآن به سرمي بريم چه قدرتخمي است؟!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا