10/14/2003
دبيرکل جبهه ي مشارکت: زماني امام درپاريس گفت درجمهوري اسلامي کمونيست ها هم آزادند حرف بزنند.کمونيست ها که ازخداوپيغمبرنمي گويندبلکه مي خواهندثابت کنند خداوجودنداردواسلام برحق نيست.آن ها هم مي توانند عقايد خودراعرضه کنندالبته بايد درچارچوب قانون عمل کنندواخلاق وادب رارعايت کنند.
بامدادک: براشون کلاس اخلاق اسلامي بذارين!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا