10/14/2003
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام: درطول مسيرمهدويت سازندگي،الهام بخشي وتزريق روح اميد وانتظاردربشر ديده مي شودوحقيقتا معارف ما نسبت به مهدويت مي تواند دنياي تشنه ي عدالت ودنياي تشنه ي جهاني شدن عرضه شود.
بامدادك: مصلحت جان !!سيراب سيراب شديم تشريف ببريد صحراي كالاهاري!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا