10/18/2003
ابوالقاسم سرحدي زاده(رييس کميسيون اجتماعي مجلس): مانيازبه ساخت بمب اتم نداريم.بمب اتم ما افکار وانديشه هاي امام بود که منفجرشدودنيارابيدارکرد
بامدادک: اه اه نمي گي البرادعي مي ده مرقد اون بيچاره رو نبش قبرکنن!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا