10/19/2003
من که باورم نمي شه!!:دبيرکل جبهه ي مشارکت که همان اخوي سيدخندان باشددرکنگره ي جبهه ي مشارکت کلي گردوخاک به پا کرده است وحتي به محدودسازي سفره ي آقا هم اشاره کرده است وگفته است که بالاي چشم ايشان ابرو است.اکنون بسياري مي گويند که جبهه ي مشارکت دارد مواضع اش راتندتر مي کند من هم مي گويم هرچه به انتخابات مجلس نزديک ترشويم ازاين هارت وپورت ها بيشترخواهيم شنيد.ولي بعيداست ازاين حضرات بخاري بلندشود!!مي گوييد نه نگاه کنيد به شماره ي ديروزروزنامه ي ياس نو که درواقع روزنامه ي جبهه ي مشارکت است.نطق ساختارشکنانه ي دبيرکل شان را چاپ کرده اند پر ازسه نقطه!!يعني جرات نکرده اند سخنان خودشان را هم بدون مميزي چاپ کنند!!
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا